Банківське право (підручник 1)

Ващенко Ю.В.

Банківське право: Навч. посібник. — К.: Центр навчаль­ної літератури, 2006. — 344 с.

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ГЛАВА 1. Банківська діяльність: поняття та особливості

§ 1. Банк як інститут фінансово-кредитної системи

§ 2. Поняття та особливості банківської діяльності

§ 3. Банківські операції, банківські угоди та банківські по­
слуги

ГЛАВА 2. Банківське право України як міжгалузевий комплекс­
ний правовий інститут

§ 1. Поняття банківського права

§ 2. Банківські правовідносини: поняття, склад, види та

особливості

§ 3. Джерела банківського права

§ 4. Місце нормативно-правових актів Національного банку
України у регулюванні банківських відносин

ГЛАВА 3. Банківська система України

§ 1. Теоретичні основи банківської системи

§ 2. Історичні аспекти банківської системи України

§ 3. Поняття та склад банківської системи України

§ 4. Поняття та види банківських об'єднань

ЛАВА 4. Правовий статус Національного банку України

§ 1. Правовий статус НБУ як центрального банку країни.

Подвійна правова природа НБУ

§ 2. Функції НБУ за чинним законодавством

§ 3. Керівні органи НБУ

§ 4. Організаційно-функціональна структура Національного
банку України

ГЛАВА 5. Правовий статус комерційних банків

§ 1. Особливості правового статусу комерційних банків в

Україні

§ 2. Організаційно-функціональна структура банку та особ­
ливості банківського менеджменту

ГЛАВА 6. Правові засади банківського регулювання та банків­
ського нагляду

§ 1. Співвідношення банківського регулювання та банківсь­
кого нагляду

§ 2. Методи банківського регулювання

§ 3. Правові засади банківського нагляду

§ 4. Порядок створення комерційних банків, відкриття фі­
лій, представництв та відділень

§ 5. Надання дозволів та ліцензій на здійснення банківських

 

операцій

§ 6. Проведення дистанційного контролю та інспектування

комерційних банків в Україні

§ 7. Правові засади застосування санкцій впливу за пору­
шення банківського законодавства

§ 8. Порядок реорганізації та ліквідації комерційних банків

ГЛАВА 7. Правове регулювання банківської таємниці

§ 1. Поняття банківської таємниці

§ 2. Порядок розкриття банківської таємниці

§ 3. Співвідношення понять «банківська таємниця» та «ко­
мерційна таємниця банку»

ГЛАВА 8. Правові засади фінансового моніторингу

§ 1. Поняття та система фінансового моніторингу

§ 2. Фінансові операції, які підлягають обов'язковому фі­
нансовому моніторингу

§ 3. Права та обов'язки банків як суб'єктів первинного мо­
ніторингу

§ 4. Відповідальність за порушення вимог Закону України
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) до­
ходів, одержаних злочинним шляхом»

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

ГЛАВА 9. Правове регулювання безготівкових розрахунків

§ 1. Поняття безготівкових розрахунків. Співвідношення
понять «розрахунки», «безготівкові розрахунки» та «розра­
хункові правовідносини»

§ 2. Форми та способи безготівкових розрахунків

§ 3. Види банківських рахунків. Порядок їх відкриття

§ 4. Порядок здійснення безготівкових розрахунків у націо­
нальній валюті

ГЛАВА 10. Правове регулювання готівкових розрахунків

§ 1. Правове регулювання касових операцій в установах ба­
нків

§ 2. Правила ведення касових операцій клієнтів банків. Лі­
міт касової готівки

§ 3. Фінансова відповідальність за правопорушення в сфері
готівкових розрахунків

ГЛАВА 11. Правові засади міжбанківських розрахунків

§ 1. Поняття та види платіжних систем

§ 2. Принципи функціонування системно важливих платіж­
них систем

§ 3. Понятгя та порядок відкриття кореспондентських раху­
нків комерційними банками в інших банках

§ 4. Порядок здійснення контролю за кореспондентськими

рахунками комерційних банків

§ 5. Організація міжбанківських розрахунків в Україні

ГЛАВА 12. Правове регулювання кредитних відносин банків

§ 1. Поняття та особливості правового регулювання банків­
ських кредитних відносин

§ 2. Кредитування комерційних банків Національним бан­
ком України

§ 3. Іпотечне кредитування в Україні

§ 4. Кредитування молодіжних житлових програм

ГЛАВА 13. Правове регулювання депозитних (вкладних) операцій

§ 1. Поняття депозитних (вкладних) операцій за законодав­
ством України

§ 2. Види депозитних (вкладних) операцій

Банківське право

§ 3. Порядок здійснення банками депозитних (вкладних)

операцій

§ 4. Система гарантування вкладів в Україні

§ 5. Депозитні операції Національного банку України з ко­
мерційними банками

ГЛАВА 14. Правові засади здійснення валютних операцій

§ 1. Правові засади валютного регулювання та валютного

контролю в Україні

§ 2. Валютні цінності та валютні операції

§ 3. Правовий статус резидентів та нерезидентів в Україні

§ 4. Ліцензування Національним банком України учасників

валютних відносин

§ 5. Особливості розрахунків в іноземній валюті

§ 6. Відповідальність за порушення валютного законодав­
ства

ГЛАВА 15. Банки як учасники податкових правовідносин

§ 1. Правовий статус банків як осіб, які сприяють виконан­
ню платниками податків їх податкових обов'язків

§ 2. Банки як платники податків, зборів (обов'язкових пла­
тежів)

ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ТЕМИ ДИПЛОМНИХ (МАГІСТЕРСЬКИХ) РОБІТ

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...