Адміністративне судочинство доц.Ткач Г.Й., доц..Янюк Н.В.

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Юридичний факультет

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

адміністративного та фінансового права

від «  » ___________2010 р.

протокол № _____

Завідувач кафедри д.ю.н. Заверуха І.Б.

 

 

 

 

«АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО»

 

 

Плани практичних занять

по спецкурсу для студентів 5 курсу)

(освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»)

 

 

 

Автори:

доц.Ткач Г.Й.,  доц..Янюк Н.В.

 

 

 

Львів – 2010


 

Законодавство, навчальні підручники і посібники, спеціальна література

1.      Конституція України. – К., 2006.

2.      Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005р. (зі змінами). – К., 2010.

3.      Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар: У 2-х т. / За заг. ред. Р.О. Куйбіди. – К.: Книги для бізнесу, 2007.

4.      Господарсько-процесуальний кодекс. – К., 2005.

5.      Кримінально-процесуальний кодекс України. – К., 2005. (зі змінами).

6.      Цивільний процесуальний кодекс України. – К., 2005. (зі змінами).

7.      Закон України «Про Конституційний Суд України» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №49. – Ст. 272. (зі змінами).

8.      Закон України “Про прокуратуру” //Відомості ВРУ. – 1991,  №53, ст.793. (з подальшими змінами).

9.      Закон України «Про Конституційний Суд України» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №49. – Ст. 272. (зі змінами).

10.  Закону України Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23 грудня 1997 р. //Урядовий кур'єр. - 1998. - 15 січня. - №8-9.

11.  Закон «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. // Офіційний вісник України вiд 30.07.2010 - 2010 р. – Ст. 1900; Голос України вiд 03.08.2010 - № 142; Урядовий кур'єр вiд 12.08.2010 - № 148.

12.  Указ Президента України “Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів” від 16 листопада 2004 р. // Урядовий кур’єр. – 24 листопада 2004 р. (зі змінами)

13.  Указ Президента України “Про вдосконалення мережі адміністративних судів України» від 16 жовтня 2008 р.

14.  Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред.колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2004. – Гл. 23.

15.  Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. Особлива частина / Ред.колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2005. – Гл.38.

16.  Адміністративний процес України: Навч. посіб. / А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник/. – К.: Прецедент, 2007. – 531с.

17.  Адміністративна юстиція України: теорія і практика. Настільна книга судді. /За заг.ред. О.М. Пасенюка/. – К.: Вид-во «Істина», 2007.

18.  Гетьман-П’ятковська І. Суддівська влада: порівняльний аналіз та шляхи вирішення якісного добору кадрів // Право України. – 2009. - №12. – С.168.

19.  Коломієць Т., Лютиков П. Проблеми правового розмежування адміністративної та господарської юрисдикції: аналіз передумов виникнення та можливі шляхи їх вирішення // Право України. – 2009.  – №10. – С.175.

20.  Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – К.: Атіка, 2005.

21.  Основи адміністративного судочинства / Навч. посібник / За заг.редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. – К.: Конус-Ю, 2006.

22.  Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг.редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І. – К.: Старий світ, 2006.

23.  Перепелюк В.Г. Адміністративне судочинство: проблеми практики. – К., 2007 р.

24.  Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції України: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 208 с.

25.  Середа О. Адміністративне і господарське судочинство: значення і доцільність спеціалізованих судів у порівняльно-історичному аспекті // Право України. – 2009 . – №6. – С.80.

26.  Скомороха Л. Конкурсний добір кандидатів на посади суддів: міжнародний досвід і вітчизняні реалії // Право України. – 2009. - №4. –С.70.

27.  Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес. – Харків: «КОНСУМ», 2003.

28.  Ткач Г. Предмет судового оскарження у справах, що виникають з адміністративного спору // Вісник Львівського національного університету. – Серія юридична. 2005. – Випуск 41. – С.157-161.

29.  Шишкін В.І. Змагальність – принцип судочинства в демократичному суспільстві // Право України. – 1999. –  №12.

30.  Шишкін В.І. Судові системи країн світу. – К.: Юінком Інтер, 2001. 

31.  Янюк Н. Спірні питання щодо забезпечення позову при оскарженні нормативно- правових актів // Вісник вищого адміністративного суду України. – 2009. -  №1. – С.60-63.

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...