КУЛЬТУРОЛОГІЯ Л. Матвєєва

Л. Матвєєва

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Курс лекцій

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

“Либідь”, 2005


ББК 71я73 МЗЗ

 

Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу видавництва заборонено

 

Рецензенти:

М. М. Киселъов, др філос. наук, проф., Н. В. Хамітов, др філос. наук

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2–837 від 14.04.05)

Головна редакція літератури з гуманітарних наук

Головний редактор С. В. Головко

Редактор О. О. Вербило

 

Матвєєва Л. Л. 

Культурологія: Курс лекцій: Навч. посібник. – К. : Либідь, 2005. – 512 с.

ISBN 9660603959.

 

У навчальному посібнику основні теми курсу культурології згруповано в чотири блоки: культурологія: зміст та історія становлення; онтологія культури; феномени культури; сучасність і майбутнє культури. Розкривається специфіка культури як людської . форми життєдіяльності, висвітлюється історія становлення культурологічної думки, аналізуються основні наукові концепції культурного розвитку. Значна увага приділяється проблематиці сучасної культури, в тому числі художньої.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 

ISBN 9660603959

© Л. Л. Матвєєва, 2005


ЗМІСТ

 

Передмова...7

 

Розділ І. Культурологія: зміст та історія становлення

 

Тема 1. Предмет курсу “Культурологія”...12

Історія слова “культура”, його сучасні значення.

Культура як об’єкт дослідження культурології ...12

Проблема визначення культури ...18

Культура і цивілізація...23

 

Тема 2. Історія та складники становлення культурологічної думки ... 30

Позанаукові уявлення про культуру...30

Історикоантропологічні дослідження культури ... .36

Філософськосоціологічне осмислення культури ...41

Становлення культурології як науковофілософської дисципліни...47

 

Тема 3. Культурологічна проблематика в українській національній традиції... 54

Уявлення про культуру в часи Київської Русі...54

Формування культурологічної думки в XVIXVIII ст...58

Культурна проблематика в українській теоретичній думці XIX – початку XX ст ... 61

Українська культурологічна думка XX ст...67

3

 

Розділ II. Онтологія культури

 

Тема 4. Концепції культурогенезу ...76

Трудова концепція...76

Ігрова концепція ...88

Психоаналітична (фройдівська) концепція...96

 

Тема 5. Становлення смислового простору культури в процесі культурогенезу...104

Культура і природа...104

Культурогенез як процес “випадіння” людини з природного простору...109

Культурний простір як простір смислових опозицій...114

Формальні принципи культурного смислотворення ...,...122

 

Тема 6. Теорії культурних змін ...125

Поняття зміни та його застосування в культурологічних контекстах...125

Еволюціоністська парадигма культурного розвитку... .128

Циклічні теорії історичного коловороту ...133

Концепції культурних змін, у яких поєднуються ідеї циклізму та еволюціонізму...139

 

Тема 7. Стиль у культурі ...147

Стиль, традиція, канон... ...147

Життєвий культурний стиль...149

Стиль мислення...156

Моностильова та полістильова культури...162

 

Тема 8. Проблематика самоусвідомлення людства у Всесвіті ...171

Ідеї множинності всесвітів та населених світів в історії культури та в сучасній науці... 171

Астросоціологічний парадокс...182

Передумови та проблематичність інформаційного контакту...190

Турбота як властивість розуму та її гіпотетична роль у ситуації астросоціологічного парадоксу ...197

Антропний принцип Всесвіту...205

 

Розділ III. Феномени культури

 

Тема 9. Наукова культура ...214

Властивості наукової свідомості людини та систематизація науки...,...214

Становлення і закономірності розвитку науки, наукова картина світу і наукова революція...220

Методи наукового пізнання...226

 

Тема 10. Художня культура...230

Художня культура як складова культури духовної.

Систематизація видів мистецтва...230

Історичні форми мистецтва ...233

Жанрові системи мистецтв...241

Наукове та художньоестетичне пізнання...247

 

Тема 11. Моральноправова культура...258

Мораль і право як механізми регуляції культурної життєдіяльності людини...258

Джерела та конкретноісторичний характер моралі й права...262

Феномен культурноетичного песимізму та його причини...271

 

Тема 12. Масова та елітарна культури...287

Поняття масової та елітарної культур.

Субкультура і контркультура...287

Культурологічні концепції масової та елітарної культур...294

Попарт як масове мистецтво...298

 

Розділ IV. Сучасність і майбутнє культури

 

Тема 13. Специфіка та глобалізаційні тенденції сучасного етапу розвитку культури...312

Загальна специфіка нового культурного етапу ... .312 ,

Глобалізаційні процеси в сучасній світовій культурі та теорія модернізації... .317

Міжкультурні непорозуміння як основа світових конфліктів XXI ст...323

 

Тема 14. Проблематика інформаційного та освітнього

простору культури...333

Інформаційні технології й інформаційне суспільство...333

Графічний та аудіовізуальний способи передачі інформації...339

Проблематика освіти ...346

 

Тема 15. Проблеми та перспективи наукової культури ...353

Поняття нелінійної науки, самоорганізації та синергетики...353

Синергетична науковофілософська картина світу та синергетичний образ культури ...357

Філософськокультурологічні аспекти проблеми клонування...360

 

Тема 16. Художня культура першої половини XX ст.: авангардні стилі та напрями...371

Проблема сприйняття та розуміння художнього авангарду...371

Новий зміст у традиційній мистецькій формі (фовізм, кубізм, експресіонізм, супрематизм)...377

Становлення нових форм мистецтва: футуризм, сюрреалізм, дадаїзм ...414

 

Тема 17. авангардна художня культура другої половини XX ст. .442

Термінологічна картина художнього авангарду ... .442

Візуальні та інформаційні мистецтва: гіперреалізм, концептуалізм, бодіарт, лендарт та ін...453

Акціонізм (хепенінг, перформанс, рольова гра) ...462

 

Словник термінів...474

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...