Завдання з культурології, виконання яких можна у нас замовити

Тема 2 (Семінарські заняття № 1-2): Культура як феномен

 

Теми письмових робіт:

1.         Концепції циклічного розвитку культури.

2.         Морфологія культури О. Шпенглера.

3.         Культура і особистість.

4.         Й. Гейзінга: культура як гра.

5.         Психоаналітичні концепції культури.

6.         Феномен культури в сучасному неофрейдизмі.

7.         Феноменолого-герменевтична методологія розуміння культурних знаків

8.         Структуралістсько-антропологічне осягнення світу культури;

9.         Архетипи культури в концепції К. -Г. Юнга.

10.     Світ культури і його символічні форми.

11.     Національний етос культури.

 

 

Тема 3 (Семінарське заняття № 3): Культура і цивілізація

 

Теми письмових робіт:

1.                   Сучасність: конфлікт культури і цивілізації.

2.                   О.Шпенглер: культура та цивілізація.

3.                   “Ерос та цивілізація” Г. Маркузе.

4.                   “Варварство” та “людяність” як форми культурної ідентичності людини.

5.                   Історичні типи цивілізації.

6.                   Проблема плюральності культур та єдності світової історії в концепції А.Тойнбі.

7.                   Феномен Новоєвропейської цивілізації.

8.                   Ф. Фукуяма про «завершення історії».

9.                   Культура в глобалізованому світі.

10.               Антропологічна криза і пошуки ціннісно-смислових орієнтирів.

11.               Гантінгтон С.: Протистояння цивілізацій.

12.               Культура в постіндустріальному, інформаційному суспільстві.

 

Тема 4 Архаїчний тип культури (Семінарське заняття 4)

 

Теми письмових робіт:

1.                   Е. Тейлор про первісну культуру.

2.                   З.Фройд: тотем і табу.

3.                   Тотемізм і анімізм в культурі.

4.                   Міф і символ.

5.                   К. Леві-Строс: “гарячі” і “холодні” культури.

6.                   Синкретизм ранніх форм культури.

7.                   М. Еліаде: культурний феномен шаманізму.

8.                   Сакральне й профанне в інтерпретації М. Еліаде.

9.                   Міф як “архе” культури.

10.               Міфотворчий аналіз культури (О. Потебня).

11.               Л. Леві-Брюль про надприроднє у первісному мисленні.

12.               Культ і культура.

13.               Структура і логіка міфу.

14.               Ритуал і традиція.

15.               Знаково-символічний характер обрядів і ритуалів.

16.               Проблема походження мови.

17.               Новий образ міфу в етнологічних дослідженнях К. Леві-Строса.

18.               Дар та даріння: теорія обміну М. Мосса.

19.               Марсель Мосс: від загальної теорії магії до понять “персона” та “техніка тіла”. Табу як первісна форма регуляції людської поведінки.

20.               М. Бердяєв про первісну моральну свідомість та етику закону.

 

 

Тема 5 Культура стародавніх цивілізацій (Семінарське заняття 5)

 

Варіант 1. Культура Стародавнього Єгипту

 

Теми письмових робіт:

1.                   Міфологічний образ давньоєгипетської цивілізації.

2.                   Культ Осіріса.

3.                   Космологічні і солярні міфи.

4.                   Єгипетська „Книга мертвих».

5.                   Езотеричні і екзотеричні знання в Стародавньому Єгипті.

6.                   Релігійно-політична реформа Ехнатона і культ Атона.

7.                   Культурологічне значення єгипетських пірамід: таємниці і наукові гіпотези.

8.                   Писемність: міфологічне та наукове обґрунтування.

9.                   Єгипетський ідеал краси і давньоєгипетська мода.

10.               Наукові знання і технології.

11.               Астрономія і астрологія в системі знання.

12.               Теорія гармонії („Золотого перетину”), її застосування в архітектурі.

13.               Символізм образотворчого мистецтва.

14.               Символіка храму як образу Універсуму.

 

Варіант 2: Давньокитайська культура

 

Теми письмових робіт:

1.                   Особливості китайської міфології.

2.                   Конфуціанська концепція „вень” та „золота доба” китайської цивілізації.

3.                   Етика і ритуал в традиційній китайській культурі.

4.                   Конфуцій: особистість і вчення.

5.                   Даосизм як напрямок давньокитайської філософії. Релігії в стародавньому Китаї.

6.                   Морально-духовна практика даосизму.

7.                   Давньокитайська медицина в контексті сучасності.

8.                   Школи китайського буддизму.

9.                   Лао-Цзи: особистість і вчення.

10.               Символіка буддійського храму.

11.               Китайська ієрогліфічна каліграфія і гравюра.

12.               Мова і іерогліфічна писемність.

13.               Вчення про „символи і числа” як джерела сакралізації наукового знання. „Канон перемін” (І Цзін) і магія даосів.

14.               Каліграфія як елемент образотворчого мистецтва.

15.               Монастир Шао-Лінь та бойові мистецтва Китаю.

16.               Проблема безсмертя у даоській філософській традиції.

17.               Класичний китайський театр: канонічні принципи театральної дії.

18.               “Книга змін”: її місце у  китайській традиційній культурі.

19.               Традиційна китайська архітектура та садово-паркове мистецтво.

20.               Бойові мистецтва Китаю та їх  культурне значення. 

21.               Конфуціанство та конфуціанський кодекс у сучасному Китаї.

22.               Буддизм та даосизм: синтез чи суперечності?

 

 

Тема 6 Античність як тип культури ( Семінарське заняття 6)

 

Теми письмових робіт:

1.         Кріто-мінойська і кріто-мікенська культури.

2.         Культура архаїчної Греції.

3.         “Золота доба” античної культури.

4.         Феномен античного полісу.

5.         Альтернативність тенденцій: Афіни і Спарта.

6.         Грецька міфологія.

7.         Аполонівське і діонісійське  підгрунтя античної культури.

8.         Грецька трагедія як перехідна ланка від Міфу до Логосу.

9.         Мудрець і філософія як “любов до мудрості”.

10.     Правило «золотого перетину»: особливості та застосування в античному мистецтві.

11.     Парадига “гри” і містерія грецького театру.

12.     Поняття «еллінізм» та елліністичний період античної культури.

13.     Героїчний міф: інтерпретації глибинної психології.

14.     Комплекс “мілітарності” в римській культурі.

15.     “Хліба і видовищ” – культурологічний образ імперського Риму.

16.     Античний і християнський гуманізм.

17.     М.Фуко: принцип “турботи про себе” і “культура себе” в античності.

18.     Давньогрецька античність та сучасна Європа.

19.     Вплив античної культури на автохтонні племена материкової України.    

20.     Еволюція образу античності в європейській свідомості.

21.     Образ християнства в творах римських авторів пізньої античності.

22.     Архітектура і скульптура як актуальні види мистецтва в стародавній Греції.

 

Тема 7. Європейська культура: джерела та динаміка розуитку. (Семінарське заняття 7-8)

 

Теми письмових робіт:

1.       О. Шпенглер про «прафеномен фаустівської культури».

2.       Аполлонівське та діонісійське начало в європейській культурі (Ф. Ніцше).

3.       Роль античної культурної спадщини у формуванні європейської культури.

4.       Християнство як культурно-історичний феномен та його значення для духовного розвитку Європи.

5.       Романтична традиція в європейській культурі.

6.       Ф.Ніцше – клініцист європейського нігілізму (критика граничних основ європейської культури, ідея вічного повернення того ж самого, ідея надлюдини, ідея смерті Бога). 

7.       Міфологема “кризи” в європейській культурі ХХ ст.

8.       Криза європейського гуманізму (за Е. Гусерлем).

9.       «Одномірна людина» (Г. Маркузе), «людина маси» (Х. Ортега-і-Гасет) і феномен масової культури як бунт життя проти культури.

10.    Толерантність: витоки, принципи та проблеми.

 

Тема 8 Культура Середньовіччя (Премодерн). (Семінарське заняття 9)

 

Теми письмових робіт:

1.                   Християнська міфологія і середньовічна картина культури.

2.                   Романський стиль і готика.

3.                   Народна культура середньовіччя.

4.                   Культурологічні портрети доби патристики: Афанасій Великий, Ієронім, Амвросій, Августін.

5.                   Культурна роль середньовічних монастирів.

6.                   Теоцентризм як субстанційний модус середньовічної духовної культури.

7.                   Порівняльна  характеристика культур латинського Заходу й візантійського Сходу.

8.                    Романський культурний елемент у варварській Європі (на прикладі Боеція).

9.                   Що таке “Каролінгський ренесанс”?.

10.               Внесок Августина у формування середньовічної культури.

11.               “Сума середньовічної культури” в творах Данте.

12.               Порівняльно-історична характеристика християнського та язичницького світорозуміння у П-УШ ст..

13.               Особливості куртуазної субкультури.

14.               Мова культури трубадурів.

15.               Рицарський роман і його доля.

16.               Канон „сімох вільних мистецтв”.

17.               Феномен лицарства.

18.               Європейське лицарство та українське козацтво – спадкоємці індоєвропейських традицій.

19.               Сучасне лицарство (Дж. Р. Р. Толкієн).

 

Тема 9. Ренесанс і Реформація у європейській культурі (Семінарське заняття 10)

 

Теми письмових робіт:

1.                   Зміна парадигми культури  в добу Проторенесансу.

2.                   Католицький захід і культура Ренесансу.

3.                   Італійське і Північне Відродження: своєрідність і взаємовпливи. Секуляризація культури і наукові пошуки ренесансної людини.

4.                   Титани Відродження: феномен  Леонардо да Вінчі.

5.                   Ренесанс і антична культурна традиція.

6.                   Середньовічна і ренесансна концепція людини.

7.                   Проблема генія і юрби у культурі Відродження.

8.                   Ренесансний образ світу.

9.                   Розвиток мистецтва в добу Відродження.

10.               Міста і міська культура.

11.               Ренесансний гуманізм: витоки і ґенеза.

12.               Освітня парадигма в ренесансній культурі.

13.               Протестантська мораль і формування особистості Нового часу.

14.               Реформація і Контрреформація у європейській культурі.

15.               Українське козацтво як соціокультурний феномен.

16.               Ідеологія кальвінізму й становлення нового відношення до праці. Протестанська версія християнства і новоєвропейська культура.

17.               Ренесансний гуманізм на  українських землях.

18.               Культурологічні портрети геніїв Відродження.

19.               Філософсько-історичні положення європейської Контрреформації (І. Лойола, Ф. Суарес, Тридентський собор 1545–1563 рр.).

20.               Філософсько-теологічна концепція М. Лютера і Ж. Кальвіна (порівняльно-історична характеристика).

21.               Культурно-освітній феномен православних Братств в Україні на зламі ХУ1-ХУП ст..

22.               Церковні та культурно-освітні реформи Петра Могили.

23.               Українська еліта ХУ1 – першої половини ХУП ст. та її роль у формуванні вітчизняної культури.

24.               Протестантські ідеї в середовищі української еліти кінця ХУ1-ХУП ст.. Джерела європейського  бароко та особливості українського (мазепинського) бароко.

25.               Староукраїнська барокова культура.

26.               Українське бароко як явище світової культури.

27.               Українська музика: від ренесансу до бароко.

28.               Ренесансна сутність та барокова форма української літератури ХУП ст.

 

Тема 10. Модерн і Постмодерн в культурі. (Семінарське заняття 10)

 

Теми письмових робіт:

1.                   Поняття Нового часу: культурологічне осмислення.

2.                   Просвітництво і романтизм як культурні світи.
 Просвітництво в Україні першої половини Х1Х ст..

3.                   Проект модерну: культурно-історичний контекст.

4.                   Модернізм як “революція у мистецтві”.

5.                   Імпресіонізм як останній “великий стиль” Х1Х ст. в європейській культурі. Ю.Хабермас: проект модерну в європейській культурі.

6.                   Український романтизм як чинник національного відродження.

7.                   Герменевтика про визначення сутності культурно-історичних феноменів. ( В.Дільтей, О.Больнов, Х.Гадамер, Ю.Хабермас).

8.                   Структуралізм : інтерпретація культури (К.Леві-Строс, М.Фуко).

9.                   Критика проекту модерну в європейській культурі.

10.               Філософські та культурні виміри постмодерну.

11.               Ситуація постмодерну в культурі.

12.               Постмодернізм і неоавангардизм  в українській культур.

13.               Мова і влада як основні синтезуючі універсалії в європейській культурі ХХ ст..

14.               Т.Адорно про масову та елітарну культуру.

15.               Масова культура та її специфіка в Україні.

16.               Трансцендентальні засади філософії постмодерну (Дерріда, Ліотар).

17.               Постмодерн як тип мислення.

18.               Постмодерн і ідеали національного культурного відродження.

19.               Роль масової культури в культурному полі сучасності.

20.               Елітарна культура: перспективи розвитку.

21.               Традиційна культура: суть та основні риси.

22.               Постмодерн як культурна модель сучасності.

23.               Теорія модернізації та її місце в культурології .

24.               Мультикультуралізм як модель розвитку сучасної культури.

25.               Ризики глобалізації: культурологічний аспект.

26.               Етнокультура в глобалізованому світі.

27.               Роль традиції в розвитку культури.

28.               Джерела культурних інновацій.

Постмодерні тенденції в сучасній українській культурі.

 

Заказать  работу  Вы можете, связавшись с нами по телефонам : 09587369, 0635268686, или же написавши письмо на адрес : diplomvkarmane@i.ua

 

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...