ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ Л. А. Колесніченко, Л. Л. Борисенко

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

Л. А. Колесніченко, Л. Л. Борисенко

 

 

 

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ
ТА ПЕДАГОГІКИ

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Київ 2002

ББК 88                                                   Розповсюджувати та тиражувати

К 60                                          без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

 

 

 

 

 

 

 

Рецензенти:

Морозов С. М., канд. психол. наук, доц.
(Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка)

Паламарчук Л. Б., канд. пед. наук, доц.
(Київ. міжрегіон. ін-т удосконалення вчителів ім. Б. Д. Грінченка)

 

 

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-906 від 20.06.01

 

 

 

 

 

 

 

 

Колесніченко Л. А., Борисенко Л. Л.

К 60       Основи психології та педагогіки: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 157 с.

ISBN 966–574–311–2

У посібнику розглядається програма та даються методичні вказівки до вивчення тем курсу, база знань до тем, рекомендована література до кожної теми, додаються теоретичні та практичні завдання для самостійної роботи студентів. Визначені критерії оцінювання знань студентів з дисципліни.

Для студентів-бакалаврів економічних вузів та для всіх тих, кого ціка­вить психологія.

ББК 88

© Л. А. Колесніченко,
 Л. Л. Борисенко, 2002

ІSBN  966–574–311–2                                                                       © КНЕУ, 2002

Навчальне видання

 

 

 

КОЛЕСНІЧЕНКО Ліна Аліковна
БОРИСЕНКО Лариса Леонідівна

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ
ТА ПЕДАГОГІКИ

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор І. Судзиловська

Художник обкладинки О. Стеценко

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор І. Савлук

Верстка І. Пантюхової

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 24.12.2001. Формат 60´84/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Таймс. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 9,3.

Умов. фарбовідб. 9,41. Обл.-вид. арк. 10,53. Наклад 2500 прим. Зам. № 01-2194

 

Видавництво КНЕУ
03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про реєстрацію №235 від 07.11.2000

Тел./факс (044) 458–00–66; 446–64–58
E-mail: publish@kneu.kiev.ua

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРОПОНУЄ

Навчально-методичні посібники
для самостійного вивчення

«Економіка підприємства», «Системи макроекономічного рахівництва», «Ринок праці», «Нормування праці», «Маркетингова товар­на політика», «Курс економічного аналізу», «Страхування», «Страхові послуги», «Між­народні фінанси», «Бухоблік і прийняття рішень у банках», «Телекому­нікації в бізнесі», «Прикладне програмне забезпечення», «Інформаційні системи управ­ління трудовими ресурсами», «Технологія програмування: об’єктно-орієнтований підхід», «Алгоритмізація та програмування про­цедур обробки інформації», «Мар­кетинг у банку», «Економетрія», «Конс­титуційне право України», «Правова статис­тика», «Організаційна поведін­ка», «Маркетингові дослідження», «Історія держави і права», «Інвестуван­ня», «Релігієзнавство», «Звітність підприємств», «Макроекономіка», «Мар­кетинг», «Фінансовий ринок», «Фондовий ринок» (міжнародна еконо­мі­ка), «Фондовий ринок» (менеджмент), «Економічна історія», «Біз­нес-план: технологія розробки та обґрунтування», «Внутрішній еконо­мічний меха­нізм підприємства», «Стратегічне управління», «Бюджетний менеджмент», «Податковий менеджмент», «Облік та аналіз зовнішньо­економічної діяль­ності», «Статистика охорони здоров’я», «Математичне програмування», «Спеціалізована англійська мова для економістів».

Монографії

Примостка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти. 263 с.

Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. 387 с.

Суховірський Б. І. Регіональна стратегія економічного розвитку України. 154 с.

Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. 227 с.

Глобалізація і безпека розвитку / Авт. колектив під кер. О. Г. Білоруса. 733 с.

Корінєв В. П. Цінова політика підприємства. 257 с.

Кузьмінський Ю. А. Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних економічних операцій. 268 с.

Запрошуємо до співробітництва на умовах, прийнятних для Вас!

Наша адреса: 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, р/р Київського національного
економічного університету № 25301700012135
у Київській міській філії АКБ УСБ; МФО 322012. Код 02070884.

Тел./факс: (044) 458-00-66, 446-64-58

E-mail: publish@kneu.kiev.ua

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...