ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук,
О. П. Коханова, О. В. Пасєка
ЗАГАЛЬНА
ПСИХОЛОГІЯ
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України
для студентів вищих навчальних закладів
Київ
«Центр учбової літератури»
2012
УДК 159.9.01(075.8)
ББК 88я73
З–14
Гриф надано
Міністерством освіти і науки України
(Лист № 1/11–12276 від 29.12.2010 р.)
Рецензенти:
Рибалка Валентин Васильович – провідний науковий співробітник відді-
лу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти
і освіти дорослих НАПН України, доктор психологічних наук, професор;
Сорокіна Олена Анатоліївна – доцент кафедри соціальної роботи та
практичної психології Академії праці та соціальних відносин ФПУ, кан-
дидат психологічних наук.
Авторський колектив:
Сергєєнкова Оксана Павлівна – завідувач кафедри загальної, вікової та педагогіч-
ної психології Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університе-
ту імені Бориса Грінченка, доктор психологічних наук, професор;
Столярчук Олеся Анатоліївна – старший викладач кафедри загальної, вікової та
педагогічної психології Інституту психології та соціальної педагогіки Київського
університету імені Бориса Грінченка;
Коханова Олена Петрівна – викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної
психології Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету
імені Бориса Грінченка;
Пасєка Олена Василівна – викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної
психології Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету
імені Бориса Грінченка.
Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В.
Загальна психологія. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури,
2012. – 296 с.
ISBN 978-611-01-0267-4
У навчальному посібнику викладено основний зміст загальної психології.
Книга містить інформаційний компонент, що спрямований на розкриття теоре-
тичного матеріалу та контрольно-дослідницький, який забезпечує закріплення
і поглиблення набутих знань з психології. Посібник містить значну кількість
опорно-логічних схем, виносок та коментарів, що покращує розуміння та за-
своєння навчального матеріалу.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто ціка-
виться психологією.
УДК 159.9.01(075.8)
ББК 88я73
ISBN 978-611-01-0267-4
© Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А.,
Коханова О. П., Пасєка О. В., 2012.
© Центр учбової літератури, 2012.
З–14
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
3
ЗМІСТ
Передмова .......................................................................... 4
РОЗДІЛ 1.ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
1.1.Психологія як наука ........................................... 5
1.2.Психологічне дослідження .................................. 13
1.3.Розвиток психіки ............................................... 22
1.4.Свідомість .......................................................... 27
Контрольно-дослідницький блок ....................... 34
РОЗДІЛ 2.ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СТАНИ
2.1.Відчуття ............................................................. 50
2.2.Сприймання ........................................................ 59
2.3.Пам’ять .............................................................. 69
2.4.Мислення .......................................................... 78
2.5.Мовлення ........................................................... 89
2.6.Уява ................................................................... 97
2.7.Увага .................................................................. 106
2.8.Емоції та почуття ............................................... 115
2.9.Воля .................................................................... 128
Контрольно-дослідницький блок ....................... 136
РОЗДІЛ 3.ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСОБИСТОСТІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
3.1.Особистість ........................................................ 161
3.2.Самосвідомість .................................................. 174
3.3.Діяльність .......................................................... 184
3.4.Спілкування ........................................................ 194
3.5.Темперамент ........................................................ 203
3.6.Характер ............................................................. 213
3.7.Здібності ............................................................ 224
Контрольно-дослідницький блок ........................ 234
Словник .......................................................................... 251
Ключі до тестових запитань .......................................... 295

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...