ФРАНЦУЗЬКА МОВА О. Д. Колечко, В. Г. Крилова

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

О. Д. Колечко, В. Г. Крилова

 

 

 

 

 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

 

 

Підручник
для студентів-економістів

 

Видання друге, перероблене і доповнене

 

За загальною редакцією О. Д. Колечко

 

 

Затверджено
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2002


ББК 81.2 Фр                                                         Розповсюджувати та тиражувати

К 60                                                        без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензенти:

В. Г. Кононенко, канд. філол. наук, доц.
(Київ. лінгв. ун-т)

О. М. Лисенко, Л. М. Тимошенко, кандидати філол. наук, доценти
(Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка)

 

 

 

 

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 1/11-269 від 28.01.02

 

 

 

 

          Колечко О. Д., Крилова В. Г.

К 60      Французька мова: Підруч. для студентів-економістів. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. / За заг. ред. О. Д. Колечко. — К.: КНЕУ, 2002. — 334 с.

ISBN 966–574–319–8

Цей підручник призначений для вивчення французької мови студентами всіх економічних спеціальностей і всіх форм навчання: денної, вечірньої та заочної. Він відповідає вимогам підготовки економістів-спеціалістів, які мають навчитися читати, розуміти, перекладати та реферувати оригінальну економічну літературу. Цей підручник сприятиме створенню міцного підґрунтя для самостійного вдосконалення знань, а також навичок для ведення ділової бесіди в межах майбутньої спеціальності.

Підручник охоплює загальноосвітню та економічну тематику.

Практика апробації підручника переконливо довела його ефективність.

Підручник такого типу видається на Україні вдруге.

ББК 81.2 Фр

© О. Д. Колечко,

 В. Г. Крилова, 2002

ISBN 966–574–319–8                                                                          © КНЕУ, 2002


Навчальне видання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛЕЧКО Олександра Дмитрівна

КРИЛОВА Валентина Гаврилівна

 

 

 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

 

Підручник
для студентів-економістів

 

Видання друге, перероблене і доповнене

 

За загальною редакцією О. Д. Колечко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор Л. Шпильківська

Художник обкладинки О. Стеценко

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор Л. Тютюнник

Верстка Н. Мишко


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 10.04.02. Формат 60´84/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 19,53.

Умов. фарбовідб. 19,97. Обл.-вид. арк. 20,35. Наклад 2000 прим. Зам. № 01-2119.

 

Видавництво КНЕУ

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про реєстрацію №235 від 07.11.2000

Тел./факс (044) 458-00-66; (044) 446-64-58
E-mail: publish@kneu.kiev.ua

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...