СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ О. Д. ШАРАПОВ, В. Д. ДЕРБЕНЦЕВ, Д. Є. СЕМЬОНОВ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

О. Д. ШАРАПОВ, В. Д. ДЕРБЕНЦЕВ,
Д. Є
. СЕМЬОНОВ

 

 

 

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

 

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Київ 2003

ББК 65в6                                                 Розповсюджувати та тиражувати

Ш 25                                          без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

 

 

 

 

 

 

Рецензенти:

І. Г. Лук’яненко, канд. екон. наук, доц.
(Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія»)

В. В. Мельник, канд. екон. наук, доц.
(Черкас. держ. технол. ун-т)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1969 від 28.10.02.

 

 

 

 

 

Шарапов О. Д., Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є.

Ш 25      Системний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 154 с.

ISBN 966–574–451–8

У навчально-методичному посібнику розкрито основні положення системного аналізу та подано необхідні методичні матеріали для самостійного вивчення дисципліни. Наведено відомості про основні напрямки сучасних системних досліджень, теорії прийняття рішень та управління, інформаційної підтримки системного аналізу соціально-еконо­мічних систем.

Для студентів економічного профілю всіх форм навчання, магістрів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.

ББК 65в6

© О. Д. Шарапов, В. Д. Дербенцев,
Д. Є. Семьонов, 2003

ІSBN 966–574–451–8                                                    © КНЕУ, 2003

Навчальне видання

 

 

 

 

ШАРАПОВ Олександр Дмитрович
ДЕРБЕНЦЕВ Василь Джоржович
СЕМЬОНОВ Дмитро Євгенович

системний аналіз

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор М. Ястреб

Художник обкладинки О. Стеценко

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор Л. Тютюнник

Верстка О. Бабич

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 27.12.2002. Формат 60×84/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 9,06. Ум. фарбовідб. 9,17.
Обл.-вид. арк. 10,31. Наклад 1000 прим. Зам. № 01-2381.

 

Київський національний економічний університет

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про реєстрацію № 235 від 07.11.2000

Тел./факс (044) 458-00-66; 456-64-58
E-mail: publish@kneu.kiev.ua

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...