Контрольні роботи з регіональної економіки, виконання яких можна у нас замовити

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка»

1. Предмет, об’єкт і завдання дисципліни «Регіональна економіка».

2. Методологічні основи і методи науки (показники регіональної економіки).

3. Регіональна економіка в системі наукових дисциплін.

4. Актуальні проблеми розміщення продуктивних сил України.

5. Вітчизняні теорії розміщення продуктивних сил і ре­гіональної економіки.

6. Зарубіжні теорії розміщення продуктивних сил і ре­гіональної економіки.

                                      

Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення про­дуктивних сил та формування економіки регіонів

1. Економічні закони суспільного виробництва.

2. Закономірності розміщення продуктивних сил і фор­мування економіки регіонів.

3. Принципи розміщення продуктивних сил і форму­вання економіки регіонів.

4. Фактори розміщення продуктивних сил і формуван­ня економіки регіонів.

 

Тема 3. Економічне районування та територіальна структура народного господарства

1. Сутність економічного району та об'єктивний хара­ктер його формування.

2. Основні районоутворювальні чинники.

3. Принципи і критерії виділення великих економічних районів.

4. Ієрархія економічних районів, їх основні типи.

5. Мережа економічних районів України.

6. Практичне значення економічного районування.

 

Тема 4. Регіон у системі територіального поділу праці

1. Регіон як об’єкт дослідження регіональної економіки. Регіоналізація економіки.

2. Територіальний поділ праці – головна умова спеціалізації економічних регіонів.

3. Спеціалізація економічних регіонів та методики її оцінки.

 

Тема 5. Сутність, мета і завдання регіональної політики   

1. Сутність державної регіональної економічної політики.

2. Об'єкти і суб'єкти державної регіональної політики.

3. Основні принципи державної регіональної економічної політики.

4. Цілі і завдання державної регіональної економічної політики.

5. Наукове обґрунтування регіонального розміщення продуктивних сил.   

6. Перспективи розвитку регіонів України.

 

Тема 6. Механізм реалізації регіональної економічної полі­тики

1. Сутність та складові механізму реалізації державної регіональ­ної економічної політики.

2. Організаційно-правова база реалізації регіональної економічної політики.      

3. Бюджетно-фінансові важелі реалізації регіональної економічної політики та ключові елементи механізму реалізації регіональної економічної політики.       

4. Спеціальні (вільні) економічні зони як засіб реалі­зації регіональної економічної політики.  

5. Міжрегіональне і прикордонне співробітництво як інструменти реалізації регіональної економічної полі­тики.       

6. Регіональні засади управління державним та кому­нальним секторами економіки.           

 

Тема 7. Система управління соціально-економічними процесами в регіоні

1. Сутність регіонального управління та місцевого самоврядування.

2. Склад та структура органів регіонального управління та місцевого самоврядування.

3. Повноваження представницьких і виконавчих органів влади.

4. Підготовка кадрів для органів регіонального управління.

5. Основні напрямки вдосконалення системи регіонального управління.

 

Тема 8. Планування економічних та соціальних процесів – основа регіонального розвитку

1. Планування – центральна функція управління. Сутність поняття планування.

2. Теоретичні основи планування розвитку регіональних соціально-економічних процесів.

3. Характеристика програм соціально-економічного розвитку регіону.

 

Тема 9. Фінансова основа регіонального управління

1. Сутність місцевих бюджетів.

2. Принципи формування місцевих бюджетів.

3. Доходи і видатки місцевих бюджетів.

4. Норматив бюджетної забезпеченості.

 

Тема 10. Природно-ресурсний потенціал і  його економічна оцінка

1. Природно-ресурсний потенціал і його структура.

2. Кількісна і якісна оцінка природних ресурсів.

3. Характеристика природно-ресурсного потенціалу України та її економічних районів.

4. Ресурсозбереження як головний напрям викорис­тання природно-ресурсного потенціалу.

5. Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення.

 

Тема 11. Населення і трудові ресурси

1. Роль населення у розвитку та територіальній органі­зації народного господарства.

2. Демографічна ситуація, її регіональні особливості.

3. Міське і сільське населення. Урбанізація та проблеми довкілля.

4. Національний склад населення та його територіальні особливості.

5. Міграція населення та її види.    

6. Трудові ресурси, їх структура та особливості регіонального розміщення.       

7. Ринок праці та забезпечення ефективної зайнятості.

8. Виробничий та науково-технічний потенціал

 

Тема 12. Народногосподарський комплекс України, особливості структури і трансформація в ринкових умовах       

1. Економіка України як єдиний народногосподарсь­кий комплекс.     

2. Галузева структура економіки та її регіональні особ­ливості. 

3. Формування міжгалузевих комплексів, їх сутність, структура та значення.      

4. Посилення процесів інтеграції та підвищення ролі регіонів.   

5. Динаміка та ефективність структурної трансформа­ції економіки.    

 

Тема 13. Паливно-енергетичний комплекс: сучасний стан і перс­пективи розвитку              

1. Роль паливно-енергетичного комплексу в народно­му господарстві та його структура.

2. Паливно-енергетичний баланс та перспективи його формування.   

3. Вугільна промисловість: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку.  

4. Нафтова та нафтопереробна промисловість: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку.

5. Газова промисловість: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку.

6. Електроенергетика: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку.

7. Значення нетрадиційних джерел енергії.

 

Тема 14. Металургійний комплекс: сучасний стан і перспекти­ви розвитку   

1. Місце металургійного комплексу в економіці України.  

2. Структура, сучасний стан, сировинна база та особливості розміщення чорної металургії України.

3. Структура, сучасний стан, сировинна база та особливості розміщення кольорової металургії України.

4. Характеристика основних металургійних районів.

5. Основні проблеми та перспективи розвитку галузей металургійного комплексу України.

 

Тема 15. Машинобудівний комплекс: сучасний стан і перспек­тиви розвитку        

1. Сутність, структура та значення машинобудівного комплексу в народному господарстві України.

2. Сучасний стан та особливості розміщення найважливіших галузей машино-будівного комплексу України.

3. Основні райони і центри машинобудування.

4. Оборонно-промисловий комплекс і його місце в машинобудівному комплексі України.

5. Проблеми і перспективи розвитку машинобудівного комплексу України.

 

Тема 16.  Хімічний комплекс: сучасні стан і перспективи роз­витку     

1. Структура і значення хімічного комплексу в народному господарстві України.

2. Сировинна база хімічної промисловості України.

3. Сучасний стан та особливості розміщення підприємств неорганічної або основної хімії.

4. Сучасний стан та особливості розміщення підприємств хімії органічного синтезу.

5. Сучасний стан та особливості розміщення підприємств гірничо-хімічної промисловості.

6. Сучасний стан та особливості розміщення підприємств фармацевтичної промисловості.

7. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення галузей хімічного комплексу.           

 

Тема 17. Лісопромисловий комплекс: сучасний стан і перспек­тиви розвитку        

1. Роль лісопромислового комплексу в народному го­сподарстві України.

2. Структура та територіальна організація лісопромислового комплексу України.           

3. Сучасний стан та особливості розміщення підприємств лісозаготівельної (лісової) промисловості.

4. Сучасний стан та особливості розміщення підприємств деревообробної (в т.ч. меблевої) промисловості.

5. Сучасний стан та особливості розміщення підприємств целюлозно-паперової промисловості.

6. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення галузей лісопромислового комплексу.

 

Тема 18. Агропромисловий комплекс: сучасний стан і перспек­тиви розвитку

1. Сутність і значення агропромислового комплексу в народному го­сподарстві. Галузева структура і форми територіальної організації АПК.

2. Сільське господарство – сировинна база АПК, його структура та особливо­сті розміщення.       

3. Рослинництво України: галузева структура та особливості розміщення основних галузей.

4. Тваринництво України: галузева структура та особливості розміщення основних галузей.

5. Структура та принципи розміщення основних галузей переробного комплексу АПК України.

6. Основні проблеми і перспективи розвитку АПК України.

 

Тема 19. Транспортний комплекс та зв'язок: сучасний стан і перспективи розвитку           

1. Значення та структура транспорту в народногосподарському комплексі України.

2. Територіальна організація транспортної системи.

3. Характеристика транспортно-дорожнього комплек­су та тенденції його розвитку.           

4. Характеристика розміщення і особливості функціонування різних видів транспорту (залізничний, автомобільний, водний, трубопровідний, повітряний транспорт).

5. Зв’язок як галузь народного господарства: галузева структура та особливості розміщення.

6. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення транспорту і зв’язку України.

 

Тема 20. Будівельний комплекс: сучасний стан і перспективи розвитку       

1. Сутність, структура та значення будівельного комплексу в народному госпо­дарстві  України.

2. Сучасний рівень розвитку, структура та особливості розміщення промисловості будівельних матеріалів.

3. Будівництво України: сучасний рівень розвитку та особливості територіальної організації.

4. Основні проблеми і перспективи розвитку будівельного комплексу України.

 

Тема 21. Соціальний комплекс: сучасний стан і перспективи розвитку           

1. Сутність і значення соціального комплексу в суспільному вироб­ництві.  

2. Структура соціального комплексу України: соціальна сфера (сфера послуг) та виробництво товарів народного споживання (легка промисловість).

3. Сучасний стан, структура та особливості розміщення галузей соціальної сфери  України: освіта, культура, охорона здоров’я, матеріально-побутовий комплекс.

4. Виробництво товарів народного споживання: су­часний стан та особливості розміщення.       

5. Проблеми і перспективи розвитку соціального комплексу України.

 

Тема 22. Економіка Донецького економічного району: особли­вості розвитку і розміщення продуктивних сил     

1. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни.

2. Характеристика природно-ресурсного, виробничого і трудового потенціалу району.     

3. Галузева і територіальна структура господарства Донецького економічного району.

4. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил району.   

 

Тема 23. Економіка Придніпровського економічного району: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил

1. Місце і роль Придніпровського економічного райо­ну в економіці країни.        

2. Характеристика природно-ресурсного, виробничого і трудового потенціалу району.     

3. Галузева і територіальна структура господарства Придніпровського економічного району.

4. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил району.   

 

Тема 24. Економіка Східного економічного району: особливо­сті розвитку і розміщення продуктивних сил     

1. Місце і роль Східного економічного району в еко­номіці країни.

2. Характеристика природно-ресурсного, виробничого і трудового потенціалу району.     

3. Галузева і територіальна структура господарства Східного економічного району.

4. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил Східного економічного району.

 

Тема 25. Економіка Центрального економічного району: особ­ливості розвитку і розміщення продуктивних сил     

1. Місце і роль Центрального економічного району в економіці країни.

2. Характеристика природно-ресурсного, виробничого і трудового потенціалу району.     

3. Галузева і територіальна структура господарства Центрального економічного району.

4. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил району.   

 

Тема 26. Економіка Поліського економічного району: особли­вості розвитку і розміщення продуктивних сил     

1. Місце і роль Поліського економічного району в економіці України.        

2. Характеристика природно-ресурсного, виробничого і трудового потенціалу району.     

3. Галузева і територіальна структура господарства Поліського економічного району.

4. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил району.   

 

Тема 27. Економіка Подільського економічного району: особ­ливості розвитку і розміщення продуктивних сил     

1. Місце і роль Подільського економічного району в економіці країни.       

2. Характеристика природно-ресурсного, виробничого і трудового потенціалу району.     

3. Галузева і територіальна структура господарства Подільського економічного району.

4. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил району.   

 

Тема 28. Економіка Карпатського економічного району: особ­ливості розвитку і розміщення продуктивних сил     

1. Місце і роль Карпатського економічного району в економіці країни.

2. Характеристика природно-ресурсного, виробничого і трудового потенціалу району.     

3. Галузева і територіальна структура господарства Карпатського економічного району.

4. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил району.   

 

Тема 29. Економіка Причорноморського економічного району: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил

1. Місце і роль Причорноморського економічного ра­йону в економіці країни.

2. Характеристика природно-ресурсного, виробничого і трудового потенціалу району.     

3. Галузева і територіальна структура господарства Причорноморського району.

4. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил району.   

 

Тема 30. Сутність і форми зовнішньоекономічних зв'язків

1. Сутність і значення міжнародного поділу праці у формуванні зовнішньо-економічних зв'язків. Місце України у світовому територіальному поділі праці.

2. Механізм зовнішньоекономічної діяльності України: сутність та принципи формування.

3. Основні форми економічного співробітництва країн світу.     

4. Сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків України. Економічні зв'язки України з країнами СНД та світу.

5. Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоеко­номічних зв'язків України.   

6. Експортний потенціал України та її регіонів

 

Заказать  работу  Вы можете, связавшись с нами по телефонам : 09587369, 0635268686, 0671596048 или же написавши письмо на адрес : diplomvkarmane@i.ua


 

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...