Історія економічних вчень В. В. Кириленка

За редакцією
В. В. Кириленка
Історія економічних вчень
Навчальний посібник
За редакцією
В. В. Кириленка
Історія економічних вчень
Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний
посібник для студентів вищих навчальних закладів
Тернопіль
„Економічна думка”
2007
УДК 330.8 (075.8)
ББК 65.02я73
1-90
Історія економічних вчень: Навчальний посібник / За ред. В. В.
Кириленка. – Тернопіль: „Економічна думка”, 2007. – 233 с.
Авторський колектив: кандидати економічних наук, доценти В.В.
Кириленко (редактор, передмова, розд. 4, 5, 8, 9); О. М. Стрішенець (розд.1, 2);
М. М. Фаріон (розд. 3); М. В. Чирак (розд. 6); Т. І. Вергелес (розд. 12); старші
викладачі В.І. Бобко (розд. 7, 13); І. О. Гвоздецький (розд. 10); Г. Ф. Хартоняк
(розд. 11).
Рецензенти:
Юрій Сергій Ілліч, доктор економічних наук, професор, академік, ректор
ТНЕУ.
Гринчуцький Валерій Іванович, доктор економічних наук, професор
ТНЕУ.
Трубич Степан Юрійович, доктор економічних наук, професор
Львівського регіонального інституту державного управління при Президенті
України.
Григорук Анатолій Ананійович, кандидат економічних наук, доцент, зав
кафедри економічної теорії ТНПУ імені Володимира Гнатюка.
Навчальний посібник з історії економічних вчень, підготовлений
колективом викладачів кафедри економічної теорії Тернопільського
національного економічного університету. Його мета – допомогти студентам
опанувати основні знання, які охоплює ця наукова дисципліна.
У навчальному посібнику на основі новітніх досягнень світової та
вітчизняної економічної науки висвітлюється історія розвитку економічної
думки від стародавніх часів до наших днів. Цілісно і систематизовано
розглядається сутність теорій, концепцій, ідей найвидатніших вчених-
економістів різних шкіл і напрямів.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів,
всіх, хто самостійно вивчає історію економічних вчень.
Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист № 1.4/18-Г-51
від 06.04.07.
© В. В. Кириленко, О. М. Стрішенець,
М. М. Фаріон та ін. автори, 2007
© Видавництво „Економічна думка”, 2007
Зміст
Передмова ..................................................................................................7
Частина 1. Докласичний етап розвитку економічної науки ............8
Розділ 1. Предмет, методологія і функції історії
економічних вчень …………………………………………………..….8
1. Предмет історії економічних вчень та його місце в системі
економічних дисциплін .................................................................8
2. Методи вивчення історії економічних вчень ..............................9
3. Основні етапи розвитку економічної науки ..............................10
4. Мета і функції курсу історії економічних вчень .......................11
Розділ 2. Економічна думка стародавнього світу .............................12
1. Матеріальні передумови виникнення і розвитку
економічної думки........................................................................12
2. Економічна думка в країнах Стародавнього Сходу ..................13
3. Антична економічна думка ..........................................................18
Розділ 3. Економічна думка середньовіччя. Меркантилізм ...........22
1. Матеріальні передумови виникнення та особливості
економічної думки доби феодалізму ..........................................22
2. Економічна думка середньовічного Сходу .................................24
2.1. Особливості економічної думки феодального Китаю .......24
2.2. Виникнення ісламу і відображення постулатів
Корану в економічній думці арабських
мислителів ............................................................................25
2.3. Концепція „соціальної фізики Ібн Хальдуна” ....................26
3. Економічна думка феодальної Європи .......................................27
3.1. Пам'ятки економічної думки Франкської держави
„Салічеська правда”, „Капітулярій про вілли”
Економічні ідеї Київської Русі ............................................27
3.2. Економічні погляди каноністів. Особливості
поглядів Фоми Аквінського, Ніколи Орема.
Єресі і Реформація ................................................................29
4. Меркантилізм – перша в історії економічна школа ...................32
4.1. Особливості економічного вчення меркантилістів ............32
4.2. Економічні ідеї раннього і зрілого меркантилізму .............33
4.3. Меркантилізм в соціально-економічній думці
України кін. XVI – поч. XVII ст. ………………………..…35
4.4. Прогресивне значення і обмеженість вчення
меркантилізму ........................................................................36
Частина 2. Класичний етап розвитку економічної науки
та її занепад ................................................................37
Розділ 4. Виникнення і розвиток класичної політичної економії ....37
1. Історичні передумови виникнення і загальна
характеристика класичної політичної економії ...........................37
2. Виникнення класичної політичної економії ..................................38
2.1. Економічні погляди Вільяма Петті .........................................38
2.2. Економічні погляди П’єра Буагільбера ..................................41
3. Економічна школа фізіократів ........................................................43
3.1. Економічні погляди Франсуа Кене .........................................44
3.2. Економічні погляди Анна Тюрго ............................................47
4. Економічне вчення Адама Сміта .....................................................49
Розділ 5. Еволюція класичної політичної економії у ХІХ ст. .............54
1. Еволюція класичної політичної економії в Англії .........................54
1.1. Історичні передумови еволюції класичної
політичної економії у ХІХ ст. ..................................................54
1.2. Економічна система Д. Рікардо ................................................58
1.3. Економічне вчення Т. Мальтуса ……………….......................63
1.4. Економічні погляди Н. Сеніора ………………………............65
2. Еволюція класичної політекономії у Франції та США ...................68
2.1. Економічне вчення Ж.Б. Сея .....................................................68
2.2. Економічні погляди Ф. Бастіа ...................................................69
2.3. Економічні ідеї Г.Ч. Кері ...........................................................71
3. Відкрита критика ідей класичної політичної
економії в Англії. Економічні погляди Дж. С. Мілля ...................72
4. Виникнення дрібновласницьких економічних теорій у Франції ..76
4.1. Особливості та еволюція економічного
вчення Ж. Ш. Сісмонді .............................................................76
4.2. Економічні ідеї П.Ж. Прудона ..................................................78
Розділ 6. Розвиток соціалістичних економічних ідей ...........................83
1. Соціалістичні утопічні вчення .................................................................83
1.1. Історичні умови виникнення та суть соціалістичних
утопічних ідей ................................................................................83
1.2. Економічні ідеї раннього утопічного соціалізму .........................85
1.3. Економічні ідеї пізнього утопічного соціалізму ..........................86
2. Марксистське економічне вчення ............................................................89
2.1. Передумови виникнення та ідейно-теоретичні
основи марксизму ..........................................................................89
2.2. Особливості методології марксизму ............................................90
2.3. Система економічних поглядів К. Маркса ..................................91
3. Соціал-демократичні економічні концепції ...........................................95
3.1. Історичні передумови виникнення ревізіонізму .........................95
3.2.Сутність та економічні концепції соціал-реформізму .................96
3.3. Еволюція економічної доктрини соціал-демократії ...101
Розділ 7. Історична школа та соціальний напрям
у політичній економії ............................................................102
1. Передумови виникнення та методологічні особливості
історичної школи ......................................................................102
2. Ф. Ліст – засновник історичного методу дослідження
в політичної економії ................................................................104
3. Основні ідеї представників старої історичної школи в
Німеччині ...................................................................................106
4. Нова історична школа та соціальний напрям
у політичної економії ...............................................................107
Частина 3. Неокласичний етап розвитку економічної науки ..110
Розділ 8. Маржиналізм .............................................................................110
1. Виникнення та сутність маржиналізму ....................................110
2. Основні ідеї попередників маржиналізму ................................112
3. Австрійська школа граничної корисності ................................116
Розділ 9. Неокласична економічна теорія ............................................129
1. Зародження неокласичної теорії ...............................................129
2. Формування неокласичної економічної теорії.
Кембриджська та американська школи ..................................131
2.1. Економічне вчення А. Маршалла .....................................131
2.2. Економічна теорія добробуту А. Пігу ..............................138
2.3. Американська неокласична школа ...................................141
3. Математична школа в економічній теорії ................................145
Частина 4. Посткласичний етап розвитку
економічної науки ..............................................................157
Розділ 10. Кейнсіанство та його еволюція.............................................157
1. Кейнсіанське економічне вчення …………………………......157
1.1. Історичні передумови виникнення та особливості
кейнсіанства ........................................................................157
1.2. Основні положення економічного вчення
Дж. М. Кейнса …….............................................................158
2. Неокейнсіанство та його особливості ………………………...165
2.1. Причини та основні напрямки еволюції кейнсіанства ....165
2.2. Неокейнсіанська теорія економічної динаміки та
зростання..............................................................................166
2.3. Неокейнсіанська теорія економічного циклу …...............170
3. Кейнсіансько-неокласичний синтез …......................................172
3.1. Головна мета кейнсіансько-неокласичного синтезу ........172
3.2. Спрощена кейнсіанська макроекономічна
модель. .................................................................................173
3.3. Модель Хікса-Хансена та її подальший
розвиток ...............................................................................175
3.4. Крива Філіпса ....................................................................178
3.5. Творчість Дж. Тобіна і кейнсіансько-неокласичний
синтез ...................................................................................180
4. Посткейнсіанство ........................................................................181
4.1. Англійське посткейнсіанство ............................................181
4.2. Калецькіанське посткейнсіанство .....................................182
4.3. Монетарне посткейнсіанство ............................................184
4.4. Новітнє кейнсіанство .........................................................185
Розділ 11. Неоліберальний напрям еволюції неокласичної
школи у ХХ ст. ......................................................................188
1. Передумови виникнення, сутність та методологічні
основи неолібералізму ..............................................................188
2. Основні ідеї німецької школи ордолібералізму ......................190
3. Неоавстрійська школа неолібералізму .....................................194
Розділ 12. Сучасні неокласичні (неоконсервативні) ідеї та їх
еволюція ................................................................................199
1. Передумови виникнення і сутність сучасних
неоконсервативних економічних ідей.....................................199
2. Сучасний монетаризм ...............................................................201
3. Теорія „економіки пропозиції”, її суть і
практичне значення .................................................................209
4. Теорія раціональних очікувань ...............................................213
Розділ 13. Інституціоналізм ..................................................................215
1. Передумови виникнення та методологічні основи
інституціоналізму ...........................................................................215
2. Економічні погляди раннього (критичного)
інституціоналізму ...........................................................................218
3. Інституціонально-соціальний напрям економічної думки.
Джон Гелбрейт ................................................................................220
4. Еволюція інституціоналізму у другій половині
XX ст. – на початку XXI ст. Неоінституціоналізм ......................222
5. Г. Мюрдаль: синтез інституціоналізму і шведської школи .........225
Список використаної літератури ..............................................................227

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...