Інформаційний маркетинг

Міністерство освіти і науки України

Київський національний економічний університет

Навчальний посібник

Допущено
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ  2002

ББК 65.290-2                                            Розповсюджувати та тиражувати

Є-40                                      без офіційного дозволу КНЕУ забороняється

 

Рецензенти:

Н. І. Костіна, д-р екон. наук, проф. (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка)

В. О. Грищенко, канд. фіз.-мат. наук, доц. (Київ. нац. торг.-екон. ун-т)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1498  від 18.10.01

 

Єжова Л. Ф.

Є-40       Інформаційний маркетинг: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 560 с.

ISBN 966–574–349–Х

Метою посібника є ознайомлення студентів з теорією і практикою маркетингу західних і вітчизняних суб’єктів інформаційної діяльності, з особливостями маркетингу в інформаційному виробництві, на інформаційному ринку, з організацією маркетингових досліджень і маркетингової діяльності, проблемами ціноутворення і конкурентної боротьби.

Посібник призначений для студентів V курсу спеціальності 8102 «Економічна кібернетика», які навчаються за програмою «Інформаційний менеджмент». Буде корисним студентам, аспірантам і викладачам економічних спеціальностей, а також усім, хто цікавиться проблемами інформаційної галузі.

ББК 65.290-2

Навчальне видання

єжова  Людмила Федорівна

Інформаційний
маркетинг

Навчальний посібник

 

Редактор І. Стремовська. Художник обкладинки О. Стеценко

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор Л. Денисенко. Верстка Н. Мишко

Підписано до друку 23.08.02. Формат 60´84/16. Папір офсет.
Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 32,55.

Ум. фарбовідб. 32,99. Обл.-вид. арк. 36,6. Наклад 1000 прим. Зам. № 01-2207.

 

Видавництво КНЕУ. 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про реєстрацію №235 від 07.11.2000

Тел./факс: (044) 458–00–66; 446–64–58. E-mail: publish@kneu.kiev.ua

 

                                                                                                        © Л. Ф. Єжова, 2002

ІSBN 966–574–349–Х                                                                         © КНЕУ, 2002

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...