Інформаційні системи і технології обліку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

ББК 65.052.21                                                                                         

М 34

Рецензенти:

О. А. Корольов, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний торговельно-економічний університет)

Н. І. Костіна, д-р екон. наук, проф.
(Державна податкова адміністрація України)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2—499 від 13.03.2003

 

 

 

 

Терещенко Л. О., Матієнко-Зубенко І. І.

М 34      Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 187 с.

ISBN 966–574–575–1

У посібнику викладено теоретичні засади і технологічні засоби створення та функціонування інформаційних систем обліку, описано структуру та компоненти ІС.

Розглянуто сучасні підходи до проектування та впровадження інформаційних систем обліку, сучасні технологічні засоби для побудови ІС обліку.

Докладно описано АІС, основні АРМ обліку, які функціонують на всіх рівнях управління.

Посібник базується на літературних джерелах зарубіжних і вітчизняних авторів, досвіді викладання дисциплін із напрямів «Інформаційні системи в економіці» та «Облік і аудит».

Посібник призначено для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит».

ББК 65.052.21

Розповсюджувати й тиражувати
без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

© Л. О. Терещенко, І. І. Матієнко-Зубенко, 2004

ІSBN 966–574–575–1                                 © КНЕУ, 2004

Навчальне видання

ТЕРЕЩЕНКО Лариса Олександрівна,
МАТІЄНКО-ЗУБЕНКО Ірина Ігорівна

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ

Навчальний посібник

 

 

 

Редактор Т. Шаповаленко

Художник обкладинки Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор С. Кирилаш

Верстка О. Михолат

Підписано до друку 00.00.03. Формат 60´84/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 10,86.

Обл.-вид. арк. 12,16. Наклад 1500 прим. Зам. № 03-2557.

 

Київський національний економічний університет
03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, №235 від 07.11.2000)

Тел./факс (044) 458–00–66; 456–64–58
E-mail: publish@kneu.kiev.ua

 

Друк ПП «Гарант Сервіс»

03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 46

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, №1256 від 10.02.2003)

Тел./факс: (044) 206–20–75; 206–20–76

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...