ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ДЕРЖАВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

М. С. КАРАНФІЛОВ

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
В ДЕРЖАВНОМУ
МЕНЕДЖМЕНТІ

 

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ББК 65.290-2                                                                                                                          

         К 21                                                                                                                                

Рецензенти:

С. П. Ріппа, д-р екон. наук, проф.
(Академія державної податкової служби України)

В. Л. Ревенко, д-р екон. наук, проф., пров. наук. співроб.
(Міжнародний науковий центр інформаційних систем
і технологій НАНУ МОН)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1967 від 28.10.02

 

Каранфілов М. С.

К 21       Інформаційні системи в державному менеджменті: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: кнеу, 2003. —
167 с.

ISBN 966–574–502–6

У посібнику наведено методичні вказівки до вивчення тем курсу, плани практичних занять, інструктивні матеріали для проведення лабораторних робіт із застосуванням комп’ютерної техніки, комплекс завдань для контролю засвоєння знань.

Для студентів вищих навчальних закладів освіти, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент державних установ».

ББК 65.290-2

Розповсюджувати та тиражувати
без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

ã М. С. Каранфілов, 2003

ISBN 966–574–502–6                                                                   ã КНЕУ, 2003

Навчальне видання

 

 

 

 

 

 

 

КАРАНФІЛОВ Микола Сергійович

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
В ДЕРЖАВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

 

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

 
 

Частина 1

 

Редактор І. Стремовська

Художник обкладинки О. Стеценко

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор Л. Таванець

Верстка І. Пантюхової

 

 

Підписано до друку 18.08.03. Формат 60´84/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 9,76.

Обл.-вид. арк. 10,9. Наклад 240 прим. Зам. № 01-2459.

 

Київський національний економічний університет

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, № 235 від 07.11.2000)

Тел./факс (044) 458-00-66; (044) 456-64-58
E-mail: publish@kneu.kiev.ua

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...