СИСТЕМИ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СИСТЕМИ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

За загальною редакцією
професора
В. Ф. Ситника

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ББК 65в6                                                                                              

С 40                                                                                               

Колектив авторів:

В. Ф. Ситник, д-р екон. наук, проф.;
М. І. Татарчук, канд. екон. наук, доц.;
Т. А. Писаревська, канд. екон. наук, доц.;
Г. П. Галузинський, канд. техн. наук, доц.;
М. А. Сендзюк, канд. екон. наук, доц.;
Н. В. Ситник, канд. екон. наук, проф.;
Н. С. Орленко, канд. екон. наук, доц.;
В. А. Антонюк, ст. викладач

Рецензенти:

Л. А. Пономаренко, д-р техн. наук, проф.
(Київський інститут автоматики)

М. М. Клименюк, д-р екон. наук, проф.
(Академія муніципального управління)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1198 від 09.07.03

              Системи оброблення економічної інформації: Навч.-метод.

С 40  посіб. для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. В. Ф. Ситника. — К.: КНЕУ, 2004. — 332 с.

ISBN 966–574–655–3

У посібнику подано необхідні матеріали із систем оброблення еко­номічної інформації (СОЕІ) для самостійного вивчення цієї дисципліни. Тут наведено типову програму з предмета. Блок навчально-методичного забез­печення охоплює методичні поради щодо вивчення кожної теми (зміст і пояснення до теми, основну й допоміжну літературу), план практичного заняття, тему лабораторної роботи, завдання для перевірки знань. Ме­тодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт містять необхідні відомості для їх здійснення засобами кількох прикладних інформаційних систем. Описано критерії оцінювання знань з дисципліни під час підсумко­вого іспиту. У посібнику наводиться термінологічний словник, а також методичні вказівки до виконання курсового проекту.

Для студентів і аспірантів, які спеціалізуються в галузі економічної кі­бернетики, ділового адміністрування, економічної та соціальної інформа­тики, інформаційних систем у менеджменті, менеджменту, організації вироб­ництва та інших, а також широкого кола фахівців народного господарства України.

ББК 65в6

Розповсюджувати та тиражувати
без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

© В. Ф. Ситник, М. І. Татарчук,

Т. А. Писаревська та ін., 2004

ІSBN 966–574–655–3                                                          © КНЕУ, 2004

Навчальне видання

СИСТЕМИ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

За загальною редакцією
професора
В. Ф. Ситника

 

 

 

 

 

 

 

Редактор С. Фіялка

Художник обкладинки О. Стеценко

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор Л. Тимченко

Верстка О. Бабич

Підписано до друку 15.09.04. Формат 60´84/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Таймс. Друк офсет. Умов. друк. арк. 19,53.

Обл.-вид. арк. 22,36. Наклад 700 пр. Зам. № 03-2624.

 

Видавництво КНЕУ
03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про реєстрацію № 235 від 07.11.2000

Тел. (044) 458–00–66; тел/факс (044) 446–64–58
E-mail: publish@kneu.kiev.ua

 

 

 

 

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...